Vi cá Mập yến sào, yensao, yen sao, vi cá, vica, vi ca, hải sâm, haisam, hai sam, bào ngư, baongu, bao ngu, hải sản khô nha trang, hai san kho nha trang

Chi tiết sản phẩm

Vi cá Mập

MOÄT LOAÏI THÖÏC PHAÅM CHÖÙA RAÁT NHIEÀU CHONDROITIN PHOØNG NGÖØA VAØ TRÒ CAÙC BEÄNH NHIEÃM KHUAÅN, UNG THÖ, VIEÂM XÖÔNG KHÔÙP, CHÖÕA BEÄNH VEÀ MAÉT,…

Thành phần: vi cá mập Nha Trang nguyên chất 100%

Nguồn gốc: sợi cước to, trắng, đẹp. Được khai thác trực tiếp từ vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Giá bán lẻ: 5.500.000 đến 9.000.000 đ/kg

Loại đặc biệt: 12.500.000 đ/kg

Từ khóa liên quan "Vi cá Mập" : vi cá   vi ca   vica   
Sản phẩm cùng nhóm "Vi Cá"

Online

Online 1 Lượt truy cập 79394

Khách hàng