Tại sao Yến sào (Tổ yến) lại bổ dưỡng ? yến sào, yensao, yen sao, vi cá, vica, vi ca, hải sâm, haisam, hai sam, bào ngư, baongu, bao ngu, hải sản khô nha trang, hai san kho nha trang

Tin tức

Tại sao Yến sào (Tổ yến) lại bổ dưỡng ?
21/05/2010 07:29

YẾN SÀO – Một loại thực phẩm THUỐC QUÝ
Các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã cho thấy Tổ yến ( Yến Sào) là một loại thực phẩm có giá trị rất cao, thành phần trong tổ yến như sau :
-Protein: 50-52% (ñaïm cao nhöng löôïng môõ (lipit) laø 0%)
-Hexozamin: 12,5%
-Galactoza: 5,3%
-Galactozamin: 8,6%
-Glucozamin: 7,2%
-Hexoza: 16,9%
-Fucoza: 0,7%
-Acid sialic: 8,6%, taùc duïng kích thích söï sinh tröôûng teá baøo.
Caùc chaát khoaùng caàn thieát cho cô theå: Cu (5,87%), Fe (27,9%), Zn (1,88%),…
Löu yù: Protein trong caùc loaïi thöïc phaåm nhö: caù, thòt, tröùng, ñaäu,…chæ coù khoaûng 12,8-34,8%
Caùc acid amin raát caàn thieát cho cô theå:
-Glycine: 1,99%, coù taùc duïng toát cho da.
-Valine: 4,12%, giuùp mau laønh teá baøo cô vaø taùi taïo teá baøo môùi.
-Leucine: 4,56%, ñieàu chænh haøm löôïng ñöôøng trong maùu.
-Isoleucine: 2,04%, phuïc hoài nhanh söùc khoûe
-Threonine: 2,69%, taêng cöôøng heä mieãn dòch vaø giuùp haáp thu caùc döôõng chaát cho cô theå.
-Methionine: 0,46%, hoã trôï choáng vieâm khôùp
-Proline: 5,27%, taêng cöôøng vieäc phuïc hoài caùc cô, moâ vaø da.
-Acid aspartic: 4,69%, giuùp taêng tröôûng teá baøo
-Phenylalanine: 4,50%, giuùp boå naõo, taêng trí nhôù.
-Histidine: 2,09%, giuùp cô theå phaùt trieån vaø taêng lieân keát moâ cô baép.
-Lysine: 1,75%, taêng khaû naêng haáp thu Ca, giuùp xöông chaéc khoûe, choáng laõo hoùa coät soáng.
Ngoaøi ra, Toå yeán coøn coù Tryptophan: 0,7%, coù taùc duïng ngaên ngöøa ung thö vaø L-arginine: 11,4%, giuùp caûi thieän tình duïc raát toát.
Trong Toå yeán coù 16 nguyeân toá ña vi löôïng nhö: Saét (Fe), nhoâm (Al), silic (Si), Keõm (Zn), Magie (Mg),…coù haøm löôïng khaù cao, nhöõng nguyeân toá naøy coù vai troø quan troïng trong vieäc taïo maùu, hoaït ñoäng thaàn kinh (Mg), taùc ñoäng hoaït hoùa cho nhieàu enzyme trao ñoåi chaát dinh döôõng, taêng cöôøng söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc (Zn). Caùc chaát treân trong Toå yeán huyeát (Toå yeán ñoû) luoân coù haøm löôïng cao hôn Toå yeán traéng.
Trong Toå yeán ngöôøi ta phaùt hieän thaáy coù chaát kích thích toång hôïp DNA haøng loaït teá baøo sinh vaät. Caùc nghieân cöùu thöïc nghieäm taïi Trung taâm khoa hoïc coâng ngheä quoác gia Haø Noäi cho thaáy Toå yeán khoâng laøm taêng nhanh troïng löôïng cô theå nhöng laøm taêng cöôøng roõ reät söùc maïnh cô baép, taùc duïng giaûi ñoäc kyø laï vaø taêng cöôøng khaû naêng choáng phoùng xaï.
 
YEÁN SAØO LAØ MOÄT LOAÏI THUOÁC QUYÙ.
Caùc nhaø y hoïc coå truyeàn noåi tieáng nhö Lyù Thôøi Traân (theá kyû 16 Trung Quoác), Haûi Thöôïng Laõn OÂng (Vieät Nam) ñeàu thöøa nhaän taùc duïng trò beänh cuûa Toå yeán. Toå yeán coù vò ngoït tính bình, taùc ñoäng vaøo hai kinh pheá vaø vò, taùc duïng nuoâi pheá aâm, tieâu ñôøm heát ho, thöôøng deã chöõa hö yeáu, ho lao, soát töøng côn, hen suyeãn, thoå huyeát, ñau daï daøy. Ñoái vôùi ngöôøi oám môùi daäy, phuï nöõ sau khi sinh, treû con gaày yeáu, ngöôøi giaø suy nhöôïc,… thì Toå yeán ñöôïc coi laø vò thuoác tieân.

Từ khóa liên quan : Công dụng của yến sào   

Online

Online 1 Lượt truy cập 79286

Khách hàng