Vi cá mập

Chi tiết sản phẩm

Vi cá mập

MOÄT LOAÏI THÖÏC PHAÅM CHÖÙA RAÁT NHIEÀU CHONDROITIN PHOØNG NGÖØA VAØ TRÒ CAÙC BEÄNH NHIEÃM KHUAÅN, UNG THÖ, VIEÂM XÖÔNG KHÔÙP, CHÖÕA BEÄNH VEÀ MAÉT,…

Thành phần: vi cá mập Nha Trang nguyên chất 100%

Nguồn gốc: sợi vi to, trắng, đẹp. Được khai thác trực tiếp từ vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Giá bán lẻ: 5.500.000 đến 9.000.000 đ/kg

Loại đặc biệt: 12.500.000 đ/kg

Từ khóa liên quan "Vi cá mập"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Vi Cá"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng