Tổ Yến nhà Nha Trang - Khánh Hòa thượng hạng

Chi tiết sản phẩm

Tổ Yến nhà Nha Trang - Khánh Hòa thượng hạng

Được lựa chọn từ những tổ Yến hảo hạng nhất vì thế chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tái tạo năng lượng, tái tạo tế bào mới, làm đẹp da, ngăn ngừa ung thư,...

- Thaønh phaàn: yeán saøo Nha Trang nguyeân chaát 100%

-Moâ taû: toå yeán traéng ñeïp, saïch loâng, thaân daøy vaø troøn, luoân ñaït chaát löôïng toát nhaát vaø ñaït ñoä khoâ toái ña, ñöôïc laáy tröïc tieáp töø caùc nhaø yeán ôû Nha Trang – Khaùnh Hoøa, luoân coù taïi cöûa haøng

- Giaù baùn leû: 3.800.000 vnd/100gr GIẢM GIÁ CÒN 3.000.000 vnd/100gr

Từ khóa liên quan "Tổ Yến nhà Nha Trang - Khánh Hòa thượng hạng"

yến sào   yensao   yen sao   vi cá   vica   vi ca   hải sâm   haisam   hai sam   bào ngư   baongu   bao ngu   hải sản khô nha trang   hai san kho nha trang   

Sản phẩm cùng nhóm "Yến Sào"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng