Kết quả tìm kiếm "hải sản khô nha trang"

Kết quả tìm kiếm

Có 5 kết quả của từ khóa "hải sản khô nha trang"

Bào ngư tươi, bào ngư khô Nha Trang
Bào ngư tươi, bào ngư khô Nha Trang

Nguồn gốc: được khai thác từ vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa.
Giá bán: tùy từng thời điểm nhưng luôn là giá tốt nhất.
Vui lòng liên hệ: 08.66733075 - 0989.617.205 Ms Trang...

Hải sâm tươi, hải sâm khô
Hải sâm tươi, hải sâm khô

Công dụng của hải sâm:
Tính vị: Vị ngọt, mặn. Tính ấm, Không độc.
Tác dụng: Hải sâm Bổ thận, ích tinh, tráng dương, tư âm, giáng hỏa. Trị suy nhược thần kinh, bổ thận, ích tinh tủy, mạnh sinh lý, bổ âm giáng hỏa, tiêu đàm dãi, cầm giảm...

Yến đảo Nha Trang
Yến đảo Nha Trang

Được lấy trực tiếp từ đảo yến ở Nha Trang - Khánh Hòa.
Số lượng : 10 - 12 tổ/100gr hoặc 13 - 15 tổ/100gr
Chất lượng : rất tốt
Giá bán lẻ: 9.200.000 đến 11.000.000 vnd/100gr...

Tổ Yến nhà Nha Trang - Khánh Hòa thượng hạng
Tổ Yến nhà Nha Trang - Khánh Hòa thượng hạng

- Thaønh phaàn: yeán saøo Nha Trang nguyeân chaát 100%
-Moâ taû: toå yeán traéng ñeïp, saïch loâng, thaân daøy vaø troøn, luoân ñaït chaát löôïng toát nhaát vaø ñaït ñoä khoâ toái ña, ñöôïc laáy tröïc tieáp töø caùc nhaø yeán ôû Nha Trang – Khaùnh Hoøa, luoân coù taïi cöûa...

Yến đảo Nha Trang đã làm sạch
Yến đảo Nha Trang đã làm sạch

Được làm từ nguồn yến đảo ở Nha Trang - Khánh Hòa.
Số lượng : 10 tổ/100gr
Chất lượng : rất tốt
Giá bán lẻ: 5.700.000 vnd/100gr...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng