Làm sạch và bảo quản Tổ yến (Yến sào) như thế nào?

Chi tiết

Làm sạch và bảo quản Tổ yến (Yến sào) như thế nào?

20/05/2010 20:34

CAÙCH LAØM SAÏCH VAØ BAÛO QUAÛN TOÅ YEÁN:

1.     CAÙCH LAØM SAÏCH:
* Với Tổ yến thô:
-   Ngaâm Toå yeán thoâ trong nöôùc (nöôùc phaûi ngaäp Toå yeán) khoaûng 15-30’, ñeán khi Toå yeùán meàm ra laø ñöôïc.
-    Taùch Toå yeán thaønh sôïi neáu Toå yeán nguyeân. Duøng nhíp gaép saïch loâng chim vaø taïp chaát coù trong Toå yeán, neáu Toå yeán coøn loâng tô thì cho vaøo raây, ñaët raây vaøo toâ nöôùc, duøng muoãng khuaáy nheï ñoàng thôøi nhaác raây leân xuoáng loâng tô yeán seõ theo nöôùc ra ngoaøi ñeán khi Toå yeán traéng saïch laø ñöôïc.
-   Sau ñoù vaét cho raùo nöôùc tröôùc khi naáu
* Với Yeán tinh cheá: ngaâm trong nöôùc khoaûng 15-30’ ñeán khi yeán nôû vaø meàm, röûa saïch laïi 2-3 laàn, ñeå raùo nöôùc, sau ñoù ñem cheá bieán.
2.     CAÙCH BẢO QUẢN: Toå yeán sau khi laøm saïch cho vaøo tuû laïnh ôû 4-100C coù theå baûo quaûn ñöôïc tôùi 10 ngaøy.
Toå yeán ñaõ ñöôïc hong döôùi quaït cho khoâ (khoâng ñöôïc phôi naéng hoaëc saáy) cho vaøo hoäp baûo quaûn nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, traùnh aùnh naéng thì coù theå baûo quaûn ñöôïc hôn moät naêm.
Từ khóa liên quan : Yến sào   tổ yến   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng