Các món ăn từ Yến sào (Tổ yến)

Chi tiết

Các món ăn từ Yến sào (Tổ yến)

20/05/2010 20:55
I. CAÙCH NAÁU ÑÔN GIAÛN:
1. Tổ yến chưng đường phèn: cho tổ yến (5-10g) đã làm sạch vào chén, cho đường phèn vaøo vừa ăn, đổ nước ngập tổ yến đem chưng cách thủy khoảng 10-15’ (đối với yến nuôi), 30-45’ (đối với yến đảo), dùng nóng.
2. Cheø yeán vôùi haït sen:
- Nguyeân lieäu: toå yeán: 5-10g (1 toå yeán)
     ñöôøng pheøn
     haït sen töôi: 10 haït
- Caùch laøm: cho toå yeán, haït sen naáu soâi ñeán meàm, cho ñöôøng pheøn vaøo naáu tieáp ñeán khi tan heát ñöôøng, neân naáu soâi treân löûa nhoû, duøng noùng.
Coù theå thay haït sen baèng ñaäu xanh, baïch quaû, …tuøy thích.
II. CAÙCH NAÁU CAO CAÁP: (Vua chuùa hay duøng)
1. Suùp yeán – baøo ngö – vi caù:
- Nguyeân lieäu:
Toå yeán: 5-10g
Baøo ngö (thaùi mieáng): 1 con
Thòt heo naït baêm: 50g
Haûi saâm (ñaõ cheá bieán): vaøi mieáng
Vi caù maäp: 1 ít
- Caùch laøm: cho taát caû caùc nguyeân lieäu treân vaøo thoá, theâm nöôùc vöøa ñuû, cho gia vò vöøa aên, ñem chöng caùch thuûy khoaûng 1h.
2. suùp toå yeán – gaø:
- Nguyeân lieäu:
Toå yeán: 5-10g
Öùc gaø laáy naïc thaùi haït löïu: 30 g
Naám ñoâng coâ laøm saïch, xaét nhoû: 10g
Tröùng cuùt luoäc boùc voû: 2-3 tröùng
Nöôùc haàm gaø: 2 cheùn
Göøng töôi thaùi nhoû: 1 muoãng cafe
Daàu aên: 1 muoãng cafe
- Caùch laøm: chieân göøng trong daàu khoaûng 1 phuùt, ñoå chung thòt gaø, naám, tröùng cuùt, nöôùc duøng vaøo noài naáu soâi vaøi phuùt, sau ñoù haï löûa cho yeán vaøo ñun nhoû löûa khoaûng 10-15 phuùt, cho gia vò vöøa aên. Duøng noùng.
Löu yù: ñeå Toå yeán phaùt huy heát taùc duïng neân aên yeán toát nhaát laø aên noùng tröôùc khi ñi nguû.(vua chuùa ngaøy xöa ñeàu naèm treân giöôøng ñeå cung taàn ñuùt cho aên) (Theo TS Nguyeãn Quang Phaùch – chuyeân gia nghieân cöùu veà yeán – söu taàm)
Từ khóa liên quan : Các món ăn từ yến sào   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng